top of page

                                                       OBCHODNÍ PODMÍNKY

                                                             č. 1/2021 ze dne 10.10.2021

provozovatele Marek Prokeš (Drunken Display) , IČO: 06172083, se sídlem Nad Schody 225/4, 155 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 276577 (dále jen „Servis“)

 

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) jsou v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) nedílnou součástí každé smlouvy o dílo, na jejímž základě Servis zákazníkovi fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě (dále jen „Zákazník“, Servis a Zákazník společně jen „Smluvní strany“) zajišťuje opravu zařízení vyrobeného společností Apple Inc. (dále jen „Smlouva“).

2. Tyto Obchodní podmínky se stávají pro Smluvní strany závaznými okamžikem vzniku Smlouvy, je-li při uzavření Smlouvy na ně výslovně odkázáno. Smlouva je uzavřena:

a)smluvně nebo

b)písemně v okamžiku, kdy Smluvní strany podepíšou zakázkový list.

Smlouva se neřídí obchodními podmínkami Zákazníka, ani žádnými jinými obchodními podmínkami, ledaže s tím Servis výslovně a prokazatelně souhlasil. V případě rozporu mezi Smluvními stranami sjednaným obsahem Smlouvy a těmito Obchodními podmínkami však mají přednost ujednání Smluvními stranami výslovně sjednána.

3. Pokud je tedy zařízení předáno do opravy společnosti Drunken Display (Marek Prokeš), zákazník tyto obchodní podmínky bez výhrad akceptuje.

4. Tyto obchodní podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách Servisu, nebo jsou Zákazníkovi zpřístupněny jiným vhodným způsobem. Servis je oprávněn Obchodní podmínky podle svého volného uvážení změnit, nahradit novými, či zrušit. Závazek založený Smlouvou se však až do svého zániku řídí Obchodními podmínkami účinnými ke dni uzavření Smlouvy.

5. Smlouva a tyto Obchodní podmínky se řídí a budou vykládány podle právního řádu České republiky. Spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy či v souvislosti s ní rozhodne věcně a místně příslušný soud České republiky.

 

2. CENA OPRAVY

1. Cena opravy se rovná ceně předběžné odsouhlasené Zákazníkem. Servis má právo v průběhu opravy předběžnou cenu i vícekrát jednostranně změnit, pokud v procesu diagnostiky nebo opravy dojde ke zjištění dříve neznámých skutečností, které mají vliv na cenu opravy. Přesáhne-li cena opravy Zákazníkem předběžně odsouhlasenou cenu o více než 20 %, Servis je před provedením opravy povinen vyžádat si k provedení opravy za vyšší cenu souhlas Zákazníka.

Neudělí-li Zákazník souhlas se zvýšením ceny, Servis provede s ohledem na stav zařízení veškeré rozumné a vhodné servisní práce za účelem uvedení zařízení do stavu, v němž může být předáno Zákazníkovi, jejichž náklady pokrývá předběžně odsouhlasená cena a po jejich provedení zařízení vrátí Zákazníkovi.

Zákazník je v tomto případě povinen Servisu zaplatit předběžně odsouhlasenou cenu.

 

2. Provedení opravy musí z technických důvodů předcházet diagnostika zařízení. Náklady Servisu spojené s diagnostikou jsou zahrnuty v ceně opravy. 

3. Zákazník je povinen uhradit Servisu celou cenu opravy zařízení při jeho vyzvednutí. Odmítne-li Zákazník zaplatit cenu opravy, je Servis oprávněn využít zadržovací právo a zařízení Zákazníkovi až do zaplacení celé ceny opravy nevydat.

 

3. OPRAVA ZAŘÍZENÍ

1. Zákazník je povinen odevzdat zařízení k opravě bez hesla anebo heslo či hesla před opravou sdělit pracovníkovi Servisu.

2. Servis neodpovídá za žádná data uložená v opravovaném zařízení předaném Zákazníkem Servisu. Zákazník předáním zařízení bere na vědomí, že v průběhu opravy mohou být data uložená v předmětném zařízení smazána, poškozena či učiněna neupotřebitelnými nebo nepoužitelnými, a to zcela nebo částečně (dále jen „ztráta dat“). Před předáním zařízení do opravy je proto Zákazník povinen si veškerá data zálohovat. Ztráta dat nezakládá právo Zákazníka z vadného plnění ani povinnost Servisu k náhradě škody ztrátou dat způsobené.

3. Servis při převzetí zařízení neprovádí důkladnou kontrolu zařízení, zařízení nedemontuje, nekontroluje vnitřní poškození a vnitřní komponenty. Servis neodpovídá za vnitřní poškození, poruchy a chybějící komponenty a jiné vady, které byly odhaleny během servisních prací.

4. Doba diagnostiky a opravy zařízení je závislá na druhu závady, dostupnosti náhradních dílů a může trvat až 30 dní. Má-li doba opravy přesáhnout 30 dní, je Servis povinen na tuto skutečnost společně s jejím zdůvodněním Zákazníka upozornit nejpozději před uplynutím 30. dne.

5. Zákazník bere na vědomí, že:

a) Díly použité při opravě zařízení se mohou od těch vyměněných při opravě částečně svým zevnějškem lišit (např. odstínem barev, tloušťka rámu).

b) Díly (včetně LCD / OLED displejů) jsou od výrobců třetích stran, nikoli 100% originální dodané od Apple Inc. (Apple Inc. žádné náhradní díly mimo autorizované servisy neprodává).

c) U některých druhů oprav zařízení dochází při opravě k nevratnému mechanickému, tepelnému, elektrickému nebo chemickému poškození vadných dílů a v těchto případech není možné uvést zařízení do stavu před servisním zásahem, pakliže nedojde k úspěšnému dokončení opravy z technických, ekonomických nebo jiných důvodů (čl. 2 odst. 1 věta poslední těchto Obchodních podmínek tím není dotčeno).

d) U oprav zařízení se stopami vlhkosti, koroze, úderů či pádů nelze technicky zajistit úspěšné provedení opravy. V případě oxidace, vniknutí cizích látek nebo mechanického poškození zařízení, může přístroj během servisního procesu začít vykazovat nové, původně nehlášené závady. Je to obvyklý projev poškození tohoto charakteru. Servis zásadně nenese odpovědnost za vznik těchto nových závad a neodpovídá za uchování informací v zařízení a jeho úložištích. U oprav zařízení, u nichž došlo k porušení provozních podmínek uživatelem, které nesou stopy vlhkosti, koroze, či mechanického poškození z technických důvodů nelze vyloučit riziko úplné nebo částečné ztráty práceschopnosti zařízení (čl. 2 odst. 1 věta poslední těchto Obchodních podmínek tím není dotčeno).

e) U zařízení iPhone nelze z technických důvodů po provedení opravy zachovat původní stupeň voděodolnosti.

f) Oprava se týká pouze těch poruch, které Zákazník uvedl v zakázkovém listě.

6. Po provedení opravy Servis Zákazníka telefonicky, nebo jiným způsobem sjednaným ve Smlouvě vyzve k převzetí zařízení. Pokud si Zákazník zařízení nevyzvedne do 60 dnů od vyzvání je Servis oprávněn účtovat si skladné ve výši 10 Kč denně. Po šesti měsících od data kdy Servis vyzval Zákazníka k převzetí zařízení je Servis oprávněn na vlastní náklady zařízení prodat, výtěžek použít na uhrazení dluhu Zákazníka a případný zbytek si ponechat.

7. Při převzetní je zákazník povinen zkontrolovat vnější stav zařízení. Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.

 

4. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE

1. Neobsahují-li ty Obchodní podmínky odlišnou úpravu, Zákazníkovi při provádění oprav náleží práva z vadného plnění v rozsahu stanoveném právními předpisy.

2. Skutečnosti uvedené v čl. 3 odst. 5 písm. a) až e) nezakládají žádná práva Zákazníka z vadného plnění.

3. Případnou reklamaci je Zákazník povinen uplatnit osobně v provozovně Servisu, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Zákazník je současně při reklamaci povinen předložit doklad o provedení reklamované opravy, své kontaktní údaje, co nejpodrobnější popis reklamované vady a předat Servisu zařízení na němž se projevuje reklamovaná vada.

3. Zákazník bere na vědomí, že technická povaha opravovaných zařízení zpravidla neumožňuje okamžité posouzení reklamace, Servis je však povinen posoudit vadu a rozhodnout o reklamaci nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace.

4. Nezamítne-li Servis reklamaci, je povinen ji vyřídit. Pro vyřizování reklamace platí přiměřeně ustanovení těchto Obchodních podmínek o opravě zařízení, včetně rizika ztráty dat a příslušných lhůt (Servis je povinen vyřídit reklamaci do 60 dnů od data kdy bylo o reklamaci rozhodnuto).

5. Na provedení servisních úkonů (neplatí pro "SWAP" základní desky (viz níže) je poskytována záruka 6 měsíců od data předání opraveného zařízení.

 

Záruční opravy nebudou uznány v těchto případech:

 

  1. Nebude-li požadavek na záruční opravu uznán zhotovitelem jako oprávněný.

  2. Neprojeví-li se reklamovaná závada během testování a nebude-li ani zákazník schopen závadu viditelně před pracovníkem servisu předvést.

  3. Je-li příčinou závady nedodržení pokynů v uživatelské příručce k zařízení nebo používání neoriginálního příslušenství.

  4. V případě, že při uplatnění záruky zákazníkem byla stejná závada zapříčiněna znečištěním, vniknutím kapaliny do vnitřních částí přístroje nebo mechanickým poškozením, záruka nebude v tomto případě uplatnitelná. Dále zákazník nese veškeré náklady na opravu. Servis má právo účtovat tento úkon jako diagnostiku závady dle platného ceníku.

  5. Je-li na reklamovaném zařízení porušena či odstraněna pečetní plomba zhotovitele.

  6. Záruka nebude uznána, jeví-li reklamované zařízení známky jiného servisu, než který byl proveden zhotovitelem.

  7. Nesouvisí-li příčina reklamované závady přímo s prací provedenou na zařízení v rámci reklamovaného servisního zásahu, a to dle textu provedené práce a výkazu účtovaných položek na protokolu o opravě.

  8. Z důvodů dalších vyplývajících z platného znění těchto servisních podmínek zhotovitele

 

 

OMEZENÍ RUČENÍ SERVISU (ZHOTOVITELE):

1.Zhotovitel drží záruku 6 měsíců na opravu (neplatí pro opravu základní desky), respektive na konkrétní závadu, která byla zásahem řešena. Pokud zařízení vykazuje známky skrytých závad, které nebylo technicky možné před danou opravou zjistit, nevzniká nárok na případnou reklamaci těchto závad.

2. Zákazník bere na vědomí fakt, že některé závady se mohou projevit až po opravě (např: zprovozněním nefunkčního zařízení po styku s kapalinou je až po opravě možné zjistit, že nefunguje Face ID apod. a jeho funkčnost před fází kdy se stal přístroj nefunkčním (např. utopení) je irelevantní.

3. Zhotovitel neručí za skrýté vady na které nebyl zákazníkem předem upozorněn, případně za zhoršení defektů existujících již při přijetí zařízení (naprasklý displej apod.)

4. Zákazník bere na vědomí, že záruka na opravu základní desky je zkrácena na dobu 3 měsíců a při tzv. SWAPU se původní základní deska z které jsou komponenty pájeny stává majetkem zhotovitele výměnou za novou základní desku, kam jsou komponenty přeneseny. (Při "SWAPU" se pájí zásadní komponenty z jedné základní desku na druhou, při čemž již není možné zajistit podlepení chipů pro zvýšení odolnosti způsobem, jakým jej provádí původní výrobce Apple Inc.

 

5. OSOBNÍ ÚDAJE

1. Servis zpracovává Osobní údaje Zákazníka fyzické osoby (dále jen „Subjekt údajů“) v rozsahu:

a) kontaktních údajů, zejména jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail; a

b) přístupový kód zřízení.

2. Právním základem zpracování osobních údajů je plnění Smlouvy. Konkrétně Servis zpracovává osobní údaje zejména za tímto účelem:

a) Označení zařízení, na němž jsou prováděny servisní práce tak, aby ho bylo možné i identifikovat jako zařízení konkrétního Zákazníka.

b) Informování o provedení opravy a další nezbytná komunikace v souvislosti s prováděním opravy.

c) Zaznamenání případných specifických požadavků konkrétního zákazníka.

d) Provedení diagnostiky zařízení a dokončení servisních prací (například nastavení času, data apod.kontrola FACE ID, proximity sensoru a jiné), k nimž je z technických důvodů zapotřebí zadat přístupový kód zařízení.

3. Servis zpracovává osobní údaje po dobu plnění Smlouvy, tj. do doby převzetí zařízení Zákazníkem. Veškeré osobní údaje, včetně zejména přístupového kódu Servis neprodleně pro předání opraveného zařízení Zákazníkovi odstraní.

4. Subjekt údajů je oprávněn:

a) Požadovat od Servisu přístup k osobním údajům týkajícím se Subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování; bez poskytnutí osobních údajů však není možné Smlouvu uzavřít či ji ze strany Servisu splnit.

b) Podat stížnost na Servis u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

5. Správcem osobních údajů je Servis. Kontaktní údaje Servisu jsou adresa jeho sídla, emailová adresa servis@drunkendisplay.com a telefonní číslo +420 602 112 772

bottom of page